PTSP-Online

Peninjauan Kembali

PROSEDUR PENINJAUAN KEMBALI

1.

Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan
melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah.

2.

Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan
pengadilanmempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti
adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan
bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah
dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985
yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004)

3.

Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah
dengan UU No. 45 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989).

4.

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan
memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari.

5.

Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan
permohonan PK.

6.

Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke MA selambat-
lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

7.

Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan agama/
mahkamah syar’iah.

8.

Pengadilan agama/mahkamah syar’iah menyampaikan salinan putusan PK kepada
para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

9.

Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera:

 

a.

Untuk perkara cerai talak:

   

1)

Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak
dengan memanggil Pemohon dan Termohon.

   

2)

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari.

 

b.

Untuk perkara cerai gugat :

   

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam
waktu 7 (tujuh) hari.


// Munculkan Ikon Userway untuk disabilitas: